Αναφορές Οργανογράμματος

Αναφορές Οργανογράμματος:

Στις αναφορές οργανογράμματος παρουσιάζονται στους χρήστες του CloudHR οι αναφορές που σχετίζονται με το οργανόγραμμα της εταιρίας.

Οι αναφορές οργανογράμματος βρίσκονται απο το κεντρικό γκρί μενού Αναφορές και στο dropdown μενού που εμφανίζεται Αναφορές οργανογράμματος.


Στην συνέχεια εμφανίζεται η καρτέλα με τις γενικές παραμέτρους των αναφορών.

  • Διεύθυνση-Τμήμα: Γίνεται εισαγωγή της διεύθυνσης-τμήματος-γραφείου της εταιρίας στο οργανόγραμμα
  • Με στελέχωση: Αν επιλέξουμε την στελέχωση στα αποτελέσματα της αναφοράς, τότε θα εμφανιστεί ονομαστική κατάσταση των υπαλλήλων σε κάθε τμήμα.
  • έως επίπεδο: Επιλέγουμε μέχρι ποιo επίπεδο του οργανογράμματος της εταιρίας θα εμφανιστεί στα αποτελέσματα της αναφοράς. 

Αποτελέσματα αναφορών:

Τα αποτελέσματα των αναφορών οργανογράμματος με στελέχωση έχουν την παρακάτω μορφή:

Τα αποτελέσματα οργανογράμματος χωρίς στελέχωση θα εμφανιστούν έτσι: