Οργανόγραμμα

Διαχείριση δομών οργανογράμματος (Διευθύνσεις-Τμήματα-Γραφεία)

Για την διαχείριση δομών σε έναν οργανισμό πηγαίνουμε απο το κεντρικό γκρί μενού στην επιλογή Διευθύνσεις-Τμήματα-Γραφεία.

Οταν αναφερόμαστε σε δομή του οργανογράμματος εννοούμε κάθε οντότητα που αντιστοιχεί σε έναν κόμβο του οργανογράμματός. Οι δομές μπορεί να ειναι Διεύθυνσεις, Τμήματα, Γραφεία κτλ.. ανάλογα με το μέγεθος και την οργάνωση του οργανισμού.


Στην διαχείριση δομών βλέπουμε τις δομές της εταιρίας και τις διευθύνσεις-τμήματα που υπόκεινται. Επίσης βλέπουμε τον αριθμό των εργαζομένων στην κάθε δομή ενώ στην στήλη ενέργειες υπάρχει η επεξεργασία δομής, η ονομαστική κατάσταση των υπαλλήλων στην κάθε δομή και η διαγραφή δομής.

Δομές που είναι συνδεμένες με υπαλλήλους δεν μπορούν να διαγραφούν. Υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης της δομής με μία άλλη, ώστε να μεταφερθούν οι υπάλληλοί της, και στην συνέχεια να την διαγράψετε.

Στην στήλη Ενέργειες η επιλογή επεξεργασία παρέχει την δυνατότητα αλλαγής του ονόματος της δομής καθώς και της σχέσης της με το κύριο τμήμα του οργανισμού.


Η διαχείριση δομών στο αριστερό κάτω μέρος της, έχει τις επιλογές Δημιουργία και Αντικατάσταση Δομής.

Δημιουργία Δομών

  • Δημιουργία:Αυτή η επιλογή δίνει την δυνατότητα στον χρήστη του CloudHR να δημιουργήσει διέθυνση,τμήμα ή γραφείο στο οργανόγραμμα. Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα προσθήκης νέας διέθυνσης,τμήματος ή γραφείου στο υπάρχον οργανόγραμμα της εταιρίας.

Πατώντας την επιλογή Δημιουργία συμπληρώνεται το όνομα της δομής που θέλετε να δημιουργήσετε και στο παρακάτω πλαίσιο αν υπόκειται σε κάποια διεύθυνση ή γραφείο και κάνετε Αποθήκευση.

Δυναμική προβολή οργανογράμματος

Το οργανόγραμμα μπορεί να προβληθεί (και να εκτυπωθεί) σε οποιονδήποτε βαθμό ανάπτυξης είναι επιθυμητό. Με κλικ πάνω στα στοιχεία του οργανογράμματος αυτά "ανοίγουν" και "κλείνουν" για να δίνεται η δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης πολύπλοκων οργανωτικών δομών. 


Τοποθέτηση εργαζομένου στο οργανόγραμμα:

Η τοποθέτηση εργαζομένου στο οργανόγραμμα πραγματοποιείται με διοικητική πράξη. Απο τον διοικητικό φάκελο του υπαλλήλου επιλέγουμε Εισαγωγή νέας διοικητικής πράξης.

Στον τύπο διοικητικής πράξης επιλέγουμε Θέση Εργασίας, συμπληρώνουμε την ημερομηνία έναρξης ισχύος και στο πεδίο Θέση στο οργανόγραμμα τοποθετούμε τον υπάλληλο στο οργανόγραμμα. Ολοκληρώνουμε την διαδικασία πατώντας Αποθήκευση.

Ο υπάλληλος εμφανίζεται πλέον στην διαχείριση δομών στο τμήμα που τοποθετήθηκε.

Επίσης μπορούμε να δούμε οτι ο υπάλληλος ανήκει στο αντίστοιχο τμήμα που τοποθετήθηκε απο την επιλογή Υπάλληλοι δομής κάτω απο την στήλη Ενέργειες.