Παρουσιολόγιο

Παρουσιολόγιο

Το Παρουσιολόγιο εμφανίζει μια αναλυτική κατάσταση της παρουσίας κάθε εργαζόμενου (άδεια, απουσία, υπερωρία-μείωση ωραρίου κτλ.) για κάθε μέρα ενός μήνα.

Στο παρουσιολόγιο μπορείτε να καταχωρήσετε σε κάθε μέρα την παρουσία που δεν είναι σύμφωνη με το τυπικό ωράριο είτε λόγω υπέρβασης ωραρίου είτε λόγω μη τήρησης του.

Επιλογές παρουσίασης:

  • Μήνας: Επιλέγετε το μήνα που επιθυμείτε να εμφανίσει αποτελέσματα το παρουσιολόγιο
  • Δομή: Το παρουσιολόγιο θα εμφανίσει τους υπαλλήλους που η θέση εργασίας τους είναι στην δομή που επιλέγετε για τον μήνα που επιλέγετε.
  • Υφιστάμενες: Η επιλογή Υφιστάμενες εμφανίζει αποτελέσματα για όλες τις δομές που υπάγονται (είναι υφιστάμενες) στην επιλεγμένη Δομή. 
  • Κατηγορία: Επιλέγετε την κατηγορία μισθοδοσίας υπαλλήλων που θα εμφανίσει το παρουσιολόγιο.

Είναι πολύ σημαντικό για τον σωστό υπολογισμό των ωρών να έχει καταχωρηθεί το σωστό Ωράριο στον υπάλληλο.

Το σύστημα επιτρέπει την καταχώρηση μόνο μίας παρουσίας ανα ημέρα στον κάθε υπάλληλο.

Επιλέγετε Προβολή για την εμφάνιση αποτελεσμάτων.

Μετά την καταχώρηση και πατώντας Προβολή, μπορείτε να δείτε σε πράσινο πλαίσιο τις ώρες υπέρβασης ωραρίου και μέσα σε κόκκινο πλαίσιο τις ώρες αθέτησης ωραρίου με αρνητικό αριθμό.

Κώδικας χρωμάτων

χρώμα

Πράσινο 

ώρες υπέρβασης ωραρίου
Μαύροτις ώρες αθέτησης ωραρίου με αρνητικό αριθμόΚαταχώρηση παρουσίας από το παρουσιολόγιο

Από το Παρουσιολόγιο μπορεί να γίνει καταχώρηση παρουσίας ή άδειας στους υπαλλήλους. 

Επιλέγετε τον μήνα και την επιθυμητή δομή και πατάτε Προβολή. Πατώντας αριστερό κλικ στην ημέρα ενδιαφέροντος ανοίγει φόρμα ενημέρωσης.

Καταχωρείτε το ωράριο και πατάτε  Ενημέρωση παρουσίας.


Tο Παρουσιολόγιο έχει ενημερωθεί με την υπερβάλλουσα ώρα για την ημέρα που περάσαμε παρουσία.

Καταχώρηση άδειας απο το παρουσιολόγιο

Απο το παρουσιολόγιο μπορεί να γίνει καταχώρηση μίας άδειας. Επιλέγετε την ημερομηνία που θέλετε να περάστε την άδεια και στις επιλογές διαχείρισης επιλέγουμε Άδεια.

Το CloudHR σας μεταφέρει αυτόματα στην καρτέλα δημιουργία άδειας, όπου καταχωρείτε την ημερομηνία και τον τύπο άδειας και κάνετε Αποθήκευση.

Η άδεια του υπαλλήλου έχει ενημερωθεί και στο παρουσιολόγιο.

Εκτύπωση .xls

Υπάρχει η δυνατότητα άντλησης των παρουσιαζόμενων δεδομένων σε αρχείο excel με την επιλογή κάτω αριστερά Εκτύπωση .xls.

Εκτύπωση .xls(μόνο ώρες υπερβάλλουσας εργασίας)

Η επιλογή αυτή αποτυπώνει σε αναφορά μόνο τις ώρες που υπερβαίνουν το ωράριο του υπαλλήλου.