Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

Κατ'εφαρμογή των:

6/5/2016 “Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015 (176/Α') ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ

10/11/2016 “Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων” ΑΔΑ: 67ΔΙΗ-ΧΔΘ

11/10/2018 “Νόμος 4569 Άρθρο 44 Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν.4354/2015”

Στο άρθρο 25 του ν.4354/2015 (Α' 176) προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής: “

 1. Για τη μισθολογική κατάταξη στα ΜΚ του άρθρου 9 των υπαλλήλων που μετατάσσονται από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της υπηρεσίας που είχε διανυθεί και λαμβανόταν υπόψη για τη μισθολογκή κατάταξη και εξέλιξη στα Μ. Κ. της κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας. “

 

Η μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας δηλώνεται στο διοικητικό φάκελο του εργαζόμενου με μια διοικητική πράξη τύπου: “Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας”

Η πράξη αυτή περιέχει τα εξής στοιχεία:

 1. Ημερομηνία έναρξης ισχύος → Η ημερμομηνία από την οποία ισχύει η νέα κατηγορία

 2. Κατηγορία → Η νέα κατηγορία (ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ)

 3. Κλάδος → Ο νέος κλάδος

 4. Ειδικότητα → Η νέα ειδικότητα

 5. Μισθολογικό κλιμάκιο → Το μισθοδολογικό κλιμάκιο όπως αυτό ισχύει στην νέα κατηγορία

 6. Παρατηρήσεις → προτείνεται να αποθηκεύονται στοιχεία για τον χρόνο υπηρεσίας που έχει υπολογιστεί για την μετάταξη.

 7. Συνοδευτικά έγγραφα

Για να δημιουργήσουμε μία μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας μπορούμε

 • Αν ξέρουμε ήδη τα στοιχεία της μετάταξης να δημιουργήσουμε μία νέα διοικητική πράξη απο το κουμπί “Εισαγωγή νέας διοικητικής πράξης” → Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας.

 • Ή να υπολογίσουμε τα στοιχεία της μετάταξης χρησιμοποιώντας τον ΟΔΗΓΟ: Μεταταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας.

ΟΔΗΓΟΣ: Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

Ο οδηγός αυτός δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τον υπολογισμό των στοιχείων που σχετίζονται με μία μετάταξη και κυρίως:

του αναγνωρισμένου χρόνου υπηρεσίας, του νέου κλιμακίου και του υπολοιπόμενου χρόνου στο κλιμάκιο αυτό.

Για να υπολογίσετε τα στοιχεία μιας μετάταξης σε ανώτερο κλάδο, ακολουθείτε τα εξής βήματα:

 • Καρτέλα εργαζομένου → Διοικητικός Φάκελος

 • Κάτω δεξία κουμπί → ΟΔΗΓΟΣ: Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας.

 • Στην νέα οθόνη συμπληρώνετε τα στοιχεία που αφορούν την νέα μετάταξη και πατάτε το κουμπί Υπολογισμός στοιχείων μετάταξης

 • Στο κάτω μέρος της ίδιας σελίδας, εμφανίζονται τα αποτελέσματα για τα στοιχεία που εισάγατε

 • Μπορείτε να δημιουργήσετε απευθείας την νέα πράξη και να την προσθέσετε στον διοικητικό φάκελο πατώντας το κουμπί Εισαγωγή πράξης

Δημιουργείται μια νέα πράξη στον διοικητικό φάκελο του εργαζομένου.

Επιπλέον στον εργαζόμενο αυτό:

Μεταβάλεται αντίστοιχα η κατηγορία του και το μισθολογικό κλιμάκιο.

Στον πίνακα του υπολογισμού των κλιμακίων διακρίνεται η νέα μετάταξη και όλα τα επόμενα κλιμάκια υπολογίζονται αναλόγως.

Προσοχή! Πρίν καταχωρήσουμε μία μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας θα πρέπει να έχει γίνει έλεγχος και επικαιροποίηση όλων των στοιχείων του φακέλου του υπαλλήλου που αφορούν τον χρόνο υπηρέσιας του. Το ΜΚ που συνδέεται με την μετάταξη καθώς και οι χρόνοι που το συνοδεύουν (αναγνωρισμένος και υπολοιπόμενος χρόνος) υπολογίζονται την στιγμή της δημιουργίας της μετάταξης και δεν μεταβάλλονται σε κάθε αλλαγή.