Υπολογισμός χρόνου διαστήματος μεταξύ δύο ημερομηνιών

Υπολογισμός μακροχρόνιων διαστημάτων

Για τον υπολογισμό μακροχρόνιων διαστηματών χρησιμοποιούνται πράξεις με συμμιγείς αριθμούς κατά τις οποιές είναι δεκτό ότι κάθε μήνας έχει 30 μέρες και κάθε έτος 12 μήνες.

Παράδειγμα:

Υπολογίζω το διάστημα από 2/2/2020 έως και 16/5/2020.

Προσοχή! Για να υπολογίσω σωστά πρέπει να προσθέσω μια μέρα στο τέλος και από εκεί να ξεκινήσω την αφαίρεση.

Γιατί προσθέτω μια μέρα στο τέλος του διαστήματος;

Οι μέρες από την 01/01 έως και την 02/01 είναι 2. ( η 01/01 και η 02/01). Αυτό δεν ισούται με 2-1, αλλά με 3-1.

 

Υπολογισμός βραχυχρόνιων διαστημάτων

Όταν υπολογίζουμε βραχυχρόνια διαστήματα, όπως για παράδειγμα όταν θέλουμε να υπολογίσουμε μέρες για την έκδοση μίας μισθοδοσίας, τότε πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς τις μέρες που εργάστηκε ή απουσίασε ο υπάλληλος, χωρίς απλοποιήσεις.

Για παράδειγμα αν ο υπάλληλος απουσίασε 1 μέρα από έναν μήνα με 31 μέρες πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτή η μια μέρα θα αφαιρεθεί.

Παράδειγμα:

Υπολογίζω το διάστημα από 25/2/2020 έως και 17/03/2020.

Ο υπολογισμός γίνεται μετρώντας ακριβώς τις μέρες του ημερολογίου και στην περίπτωση που εξετάζουμε η απάντηση ειναι 22 μέρες

 

Αν το παραπάνω ερώτημα το επεξεργαστούμε με την μέθοδο των μακροχρόνιων διαστημάτων τότε το αποτέλεσμα θα ήταν 23 μέρες, δηλαδή μια παραπάνω από τις πραγματικές.

Ομοίως αν για να μετρήσουμε τις μέρες σε ένα μεγάλο διάστημα χρησιμοποιούσαμε καταμέτρηση ημερών θα προέκυπτε: Παράδειγμα απο 01/01/2020 έως και 31/12/2020 είναι 366 μέρες, δηλαδή 12 μήνες και 6 μέρες, ή ΕΤΗ=1 ΜΗΝΕΣ=0 ΜΕΡΕΣ=6 , που δεν ειναι σωστο.

Ποιά μέθοδο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε;

Η επιλογή της μεθόδου που θα χρησιμοποιήσουμε για τον υπολογισμό του διαστήματος καθορίζεται ανάλογα με την περίπτωση που αντιμετωπίζουμε.

Στο PaySlip σαν γενικός κανόνας, όταν απαιτείται ο υπολογισμός μακροχρόνιων διαστημάτων, όπως πχ διαστήματα που ορίζονται μέσα από διοικητικές πράξεις ή για τον υπολογισμό χρόνου υπηρεσίας, χρησιμοποιείται η μέθοδος του μακροχρόνιου υπολογισμού.

Στις περιπτώσεις όμως της διαχείρισης των εκκαθαρίσεων ή των αδειών, χρησιμοποιείται ακριβής καταμέτρηση των ημερών. Σε ορισμένα μάλιστα σημεία του συστήματος δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει να μετρηθούν μόνο οι εργάσιμες μέρες του ημερολογίου.