Λογιστικές Δομές

Οι λογιστικές δομές περιέχουν την αντιστοιχία των διάφορων κωδικών επιδομάτων και κρατήσεων σε μια μισθοδοσία με λογιστικούς κωδικούς για την απεικόνιση των λογιστικών άρθρων - καταστάσεων δαπανών, αναφοράς Δ24 και της δημιουργίας των αρχείων της ΕΑΠ.

Καλύπτει διαφορετικούς λογιστικούς φορείς (Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ) που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ΕΑΠ για διαφορετικές υποβολές.

Δημιουργία μιας νέας λογιστικής δομής

Από το κεντρικό μενού επιλέγουμε Στοιχεία εταιρείας → Λογιστικές δομές. Ανοίγει η φόρμα Λογιστικά σχέδια και επιλέγουμε Δημιουργία.

 

Επιλέγουμε κάποιον από τους τύπους :

Ανάλογα με την επιλογή διαμορφώνονται τα χαρακτηριστικά :

Η επιλογή Γενική λογιστική αφορά σε μη υποχρέωση υποβολής σε ΕΑΠ και χρησιμοποιείται για την διαμόρφωση λογιστικού άρθρου Μισθοδοσίας.

Οι υπόλοιπες επιλογές που αφορούν σε Δημόσιο ή υπάγονται σε Δημόσιο και έχουν υποχρέωση υποβολής σε ΕΑΠ απαιτούν Κωδικό φορέα και κωδικό εκκαθαριστή σύμφωνα με οδηγία της ΕΑΠ.

 

Έστω επιλέγουμε Κλαδικό σχέδιο ΝΠΔΔ με όνομα ΝΠΔΔ

Ενέργειες

Αναλυτικά

Η επιλογή Αναλυτικά μας παρουσιάζει όλες τις αντιστοιχίες που έχουμε κάνει στα επιδόματα και κρατήσεις μισθοδοτούμενου και εργοδότη με ΚΑΕ ή/και λογαριασμούς γενικής λογιστικής. Στην αρχή θα είναι κενό.

 

Επεξεργασία / Διόρθωση

Πατώντας το μολυβάκι μπορούμε να διορθώσουμε τα χαρακτηριστικά του Φορέα στην φόρμα Επεξεργασία σχεδίου με δυνατότητα διόρθωσης όλων των επιλογών Δημιουργίας.

Διαγραφή

Πατώντας το X διαγράφουμε τον Φορέα. Πριν την διαγραφή παρουσιάζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης :

Προσαρμοσμένοι λογαριασμοί για ΝΠΔΔ

Στο σύστημα έχουν καταχωρηθεί ΚΑΕ εξόδου του Δημοσίου.

Όταν το λογιστικό σχέδιο που καταχωρούμε είναι τύπου Tύπος: Δημόσιο λογιστικό τότε δεν υπάρχει αυτή η επιλογή γιατί το Δημόσιο λογιστικό εφαρμόζει μόνο ΚΑΕ εξόδων.

Σε εφαρμογή Κλαδικού λογιστικού που εφαρμόζεται και Γενική λογιστική υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης Επιδομάτων με κωδικοποίηση λογαριασμών προσαρμοσμένη στον Οργανισμό ώστε η απεικόνιση του λογιστικού άρθρου να είναι κατανοητή από το λογιστήριο.

Με αυτό τον τρόπο ο Βασικός μισθός που κατά κανόνα έχει ΚΑΕ 211 η προεπιλογή από τις καταχωρήσεις του συστήματος θα συνέδεε με ΚΑΕ 211 χωρίς λογαριασμό γενικής λογιστικής. Μια καταχώρηση προσαρμοσμένου λογαριασμού θα απεικονίζει στο άρθρο και τον αριθμό λογαριασμού της Γενικής λογιστικής.

Πατώντας Δημιουργία δίνουμε τα χαρακτηριστικά του λογαριασμού και αποθηκεύουμε.

Στην αρχική εικόνα θα παρουσιάζεται η νέα καταχώρηση.

Με οδηγό το άρθρο μισθοδοσίας που εφαρμόζεται στο λογιστήριο μπορούμε να περάσουμε τα επιδόματα.

Προσθήκη Επιδόματος/Κράτησης

Πατώντας το + στις Ενέργειες ενημερώνουμε την λογιστική δομή κάνοντας τις κατάλληλες αντιστοιχίες σε επιδόματα και κρατήσεις.

Ξεκινάμε με την επιλογή :

έστω επίδομα για καταχώρηση του βασικού μισθού.

Εισαγωγή επιδόματος

Ενημερώνουμε τα πεδία. Για κάθε λίστα επιλογών υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης επιθυμητής επιλογής αν δεν είναι από την αρχή ορατή.

Τύπος επιδόματος:*

Επιλέγουμε τον τύπο επιδόματος. Στην λίστα περιλαμβάνονται τα επιδόματα όπως τα χαρακτηρίζει η ΕΑΠ. π.χ. 1 - Βασικός Μισθός

Εργασιακή σχέση:*

Επιλέγουμε την εργασιακή σχέση. Στην λίστα περιλαμβάνονται οι εργασιακές σχέσεις όπως τα χαρακτηρίζει η ΕΑΠ. π.χ. Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

Όνομα - Κωδικός ΚΑΕ - Λογαριασμός:*

Πληκτρολογούμε τον ΚΑΕ για ευκολία (211 στην προκειμένη ή Βασικός) και αναζητούμε το επιθυμητό.

Επιλέγουμε σύμφωνα με το επιθυμητή αντιστοιχία για το λογιστικό άρθρο και την καταχώρηση στο αρχείο ΕΑΠ.

Α. Επιλέγουμε την προσαρμοσμένη εγγραφή ΚΑΕ - Γενική λογιστική που καταχωρήσαμε στην επιλογή Προσαρμοσμένοι λογαριασμοί για ΝΠΔΔ. Θα έχει το χαρακτηριστικό πρόθεμα (Προσαρμοσμένο παρούσας δομής) περιγραφή:

 

Β. Επιλέγουμε κάποια προκαθορισμένη επιλογή για βασικό μισθό που έχει το πρόθεμα περιγραφή:.

Υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στην καταχώρηση Προσαρμοσμένου λογαριασμοί για ΝΠΔΔ από την μπλε επιλογή :

Δεν βρήκατε τον λογαριασμό που θέλετε;
Δημιουργήστε έναν προσαρμοσμένο, διαθέσιμο για την λογιστική δομή σας.

Ακολουθείτε την διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω για καταχώρηση.

Η επιλογή Αναλυτικά πλέον θα παρουσιάζει την εγγραφή Βασικού μισθού.

Με την ίδια διαδικασία θα καταχωρηθούν τα υπόλοιπα επιδόματα του Οργανισμού (Οικογενειακή παροχή, Επίδομα θέσης, λοιπές αποζημιώσεις κλπ.. )

Εισαγωγή κρατήσεων

Πατώντας το + στις Ενέργειες ενημερώνουμε την λογιστική δομή κάνοντας τις κατάλληλες αντιστοιχίες σε επιδόματα και κρατήσεις.

Ξεκινάμε με την επιλογή :

Έστω Kράτηση για καταχώρηση e-ΕΦΚΑ εργαζόμενου / ασφαλισμένου και εργοδότη και φόρου ΦΜΥ

Τα χαρακτηριστικά μιας κράτησης είναι :

Λογιστική δομή: Παρουσιάζεται η λογιστική δομή στην οποία αφορά η καταχώρηση π.χ. ΝΠΔΔ (για Κλαδικό λογιστικό ΝΠΔΔ)

Όνομα:* το όνομα που θα απεικονίζεται στο λογιστικό άρθρο. π.χ. e-ΕΦΚΑ εργοδότη

Επιλογή φορέα: ο Φορέας της κράτησης σύμφωνα με την κωδικοποίηση κρατήσεων της ΕΑΠ. π.χ. 562 - ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ ΑΠΔ

KAE:* Ο ΚΑΕ καταχωρείται στην περίπτωση της εργοδοτικής κράτησης που είναι έξοδο για τον Οργανισμό. π.χ. 0561

Αριθμός λογαριασμού:* Ο κωδικός λογαριασμού γενικής λογιστικής εφόσον απαιτείται αλλιώς κενό. π.χ. 60.00.002

Κρατήσεις υπέρ: Τρίτων ή Δημοσίου π.χ Τρίτων

Αφορά: Εργαζόμενο και Εργοδότη ή Μόνο εργοδότη

 

1. Εργαζόμενου / ασφαλισμένου
2. Εργοδότη
3. φόρου ΦΜΥ

Για κάθε διαφορετική κράτηση εργαζόμενου / ασφαλισμένου, εργοδότη και δημοσίου ακολουθούμε τις παραπάνω διαδικασίες με τα νέα χαρακτηριστικά.