Το Γενικό Μητρώο Προσωπικού

Το γενικό μητρώο προσωπικού έχει δημιουργηθεί για να δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να εξάγουν τα κύρια δεδομένα του μητρώου σε μορφή xls.

Σκοπός είναι να μπορεί να εξάγει ο χρήστης μία καθαρή δομή δεδομένων για κάθε πιθανή χρήση.

Για παράδειγμα ο κάθε χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά για να κάνει αναλύσεις και να εξάγει στοιχεία, να ετοιμάσει παρουσιάσεις και γραφικές αναπαραστάσεις, είτε με το EXCEL είτε με οποιοδήποτε άλλο εργαλείο χρησιμοποιεί.

Στην ενότητα αυτή θα δώσουμε μερικά παραδείγματα.

 

Εύρεση αριθμού ενεργών συμβάσεων μέσα σε ένα διάστημα με χρήση ΧLS.

Έστω ότι μας ζητείται να βρούμε τον αριθμό των ενεργών συμβάσεων μέσα σε ένα διάστημα έστω:

από: 01/01/2021 έως: 01/01/2022

Για να το βρούμε αυτό θα πρέπει να μετρήσουμε ολα τα συμβόλαια που υπήρξαν ενεργά μέσα σε αυτό το διάστημα. Δηλαδή τα συμβόλαια που έχουν

ΑΡΧΗ πρίν το τέλος του διαστήματος και

ΛΗΞΗ μετά την αρχή του διαστήματος.

Τα βήματα που θα ακολουθήσουμε είναι τα εξής:

Απο το PaySlip ΗR→ Αναφορές → Αναφορές προσωπικού , εξάγουμε το Γενικό μητρώο προσωπικού με επιλογές Ενεργοί: Ανεξαρτήτως και Μισθοδοτικά ενεργοί: Ανεξαρτήτως

Στο xls ενεργοποιούμε φίλτρα απο το κουμπι

και στην συνέχεια δημιουργούμε τα εξής φίλτρα:

  1. Για την στήλη Ημερομηνία αρχής (φίλτρο) Number filters → Less than 20220101

  2. Για την στήλη Ημερομηνία λήξης (φίλτρο) Number filters →

    Custom filter → is greater than or equal to 20210101 OR equals “κενο”

 

O αριθμός των τελικών στοιχείων που παραμένουν μετά την εφαρμογή των φίλτρων είναι ο αριθμός των ενεργών συμβάσεων στο διάστημα που ψάχνουμε.

 

Τα παραδείγματα που παρουσιάζονται έχουν σαν στόχο να δείξουν την λογική στην αντιμετώπιση ερωτηματων που μπορεί να προκύψουν. Ωστόσο πιο λεπτομερείς οδηγίες δεν μπορούν να δωθούν καθώς εξαρτώνται από το λογισμικό που θα χρησιμοποιήσει κάθε χρήστης (πχ έκδοση xls, crystal reports, regional settings στους υπολογιστές κτλ), και δεν σχετίζονται με το PaySlip.